ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЧОУ “КУЕСТ” за учебната 2018/19 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЧДГ “КУЕСТ“ за учебната 2018/19 година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „КУЕСТ“

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС „КУЕСТ“

Handbook 2017/18


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Описание на административни дейности