Проекти

proekti romski deca

От 2016 г. до 2018 г. образователен комплекс „Куест“ е включен в европейската програма „Еразъм“ и работи в партньорство с училище August-Hermann-France Grundschule Lemgo  град Лемго, Германия.

Двете училища си партнират в обмяната на опит в работа с деца, обменят учебни материали и добри образователни практики.

От 2010 г. до 2012 г. Образователен комплекс “Куест” е част от  двегодишна експериментална програма по музейно възпитание на Военно-историческия музей, наречена “Здравей, музей!”.

Нейната цел е обогатяване знанията на децата по българска история и изграждане на тяхното национално чувство.

 

От септември 2011г. до настоящия момент училищния екип е въвлечен в авторски проект, наречен „Намерен“, който е насочен към работа с деца от институции, лишени от родителска грижа.

Всеки ден с осигурен от училището транспорт се вземат съответните деца от институциите, които отговарят на определени изисквания за академична подготовка и емоционална готовност за училище, и се транспортират до училището, за да прекарат в него учебния ден.

Там децата се обучават, развиват се техните дарби и таланти, като успоредно със запълване на образователните им нужди, училищният екип се стреми да запълни и техните емоционални нужди, за да ги изгради като пълноценни личности.

За тази своя дейност в две последователни години – 2015 г. и 2016 г. – училището е удостоено с приз „Скритото добро“ на Софийска община.

През септември 2011 г. училището стартира и друг авторски проект, наречен „Приятелство без граници“, в рамките на който учениците и персонала на училището посещават дом за възрастни слепи хора в София по повод различни празници и събития.

При всяко свое посещение децата носят подаръци на възрастните хора, изнасят им концерти, общуват активно с тях с искреното желание да разнообразят и направят малко по-лесен и весел живота на хората в дома.

От септември 2011 г. училището работи и по друг свой проект, тясно свързан с образованието на ромски деца, които са преживели тежко отхвърляне и дискриминация в други училища.

ptoject elderly new

Учителският екип работи активно в сферите на дефицит на децата, стремейки се да повиши академичните им познания и да подпомогне преодоляването на поведенческите им проблеми.

Галерия

Новини

От 2016 г. до 2018 г.училище„Куест“ е част от европейската програма „Еразъм“ и работи в партньорство с училище August-Hermann-France Grundschule Lemgo град Лемго, Германия. След 2018 проектът е продължен и Частно основно училище“Куест“ е част от проект 2018-1-DE03-KA229-047314_2 – по Ключова дейност 2 – Обмен на добри практики. Проектът е във финалната си фаза и би трябвало да приключи през септември 2020.

Програмата насърчава стратегическите партньорства в сферата на образованието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители. Досега изпълнените дейности по проекта са свързани с развитието на емоционалната интелигентност на учениците, с предоляване на проблеми в общуването и себеоценката, както повишаване на способността за себеизява и толерантно отношение към другите.

През 2019г. започна участието на училище“Куест“ по проекта на МОН„ Иновации в действие. Авторската програма на училището на тема“ Етика и толерантност“ споделихме с нашите партньори от: 149 СОУ“Иван Хаджийски“- София и II-ро ОУ “Н.Й.Вапцаров“-гр. Търговище.